Retningslinjer ved utøvelse av jakt og fangst

Skakland –Vestsiden Utmarkslag jobber for å legge forholdene til rette slik at flest mulig av brukerne til utmarka skal føle seg velkommen. Dette gjelder så vel bæreplukkere og turfolk som jeger. Årsaker til konflikter kan være forskjellig, så vi oppfordrer derfor alle til å respektere hverandre og vise god jaktmoral.

 

Hva og hvor kan det jaktes:

Tildelte jaktkort angir hva du kan jakte og hvilke soner eller områder hvor det er tillatt å drive jakt. Ved kjøp av sesongkort, gjelder jaktkortet også som rovviltkort etter nyttår.Fredningsområder er inntegnet på Utmarklagets sitt tur og jaktkart på vår hjemmeside. I tillegg gjelder et generelt jaktforbud i en avstand på 100 meter fra dyrket mark eller fast bosetning.

Posteringsjakt i bilveger er heller ikke tillatt.

 

Hvem kan jeg jakte med:

Det er kun tillatt med 2 jegere pr. rådyrrett. Begge jegere må ha gyldig småviltkort.

 

Hjelp til ettersøk:

Utmarkslaget har avtale med Kongsvinger Ettersøksring. Ved behov for ettersøk av rådyr kan alle som har gyldig jaktkort få slik hjelp. Vakttelefon 47 64 96 07  el.  93 88 76 44.

 

Hvor kan jeg kjøre:

Bruk av skogsbilveier er normalt tillatt på utmarkslagets areal. Kjøring skjer på eget ansvar og slik at det ikke er til ulempe for annen skogsdrift eller sjenanse for andre brukere. Eventuelle bomavgifter må betales.

Grunneier eller rettighetshaver kan stenge veien for motorferdsel i perioder av forskjellige årsaker. (F.eks. ved mye nedbør.) Skilt eller bom som forbyr slik ferdsel skal respekteres.

 

Hva gjør jeg ved jaktens slutt:

Rapportering om jakt og fangstutbytte skal skje uoppfordret innen de fristene som er satt. Dette gjelder selv om det ikke er jaktet eller om du har jaktet uten å få noe.

For sesongkort på småvilt umiddelbart etter at jaktsesongen er over. De andre småviltkortene (uke, weekend, dagkort o.s.v.) umiddelbart etter jakttillatelsens utløp.
For rådyr eller bever skal det rapporteres senest dagen etterfelling på Naturboden. Dersom det ikke blir noen felling skal dette rapporteres senest 23. desember.
For rovvilt innen 1. mai.

Dersom fristen for å innlevere jaktrapport ikke overholdes, vil det ved neste års kjøp av jaktkort bli tillagt et gebyr på kr. 100,-

Utmarkslaget ønsker også tilbakemelding på hva du mener om bestandens størrelse for den viltarten du har jaktet på. (Dette er frivillig.)

For å prøve å holde rovviltet på et akseptabelt nivå, har vi laget et poengsystem for å oppmuntre til litt predatorbekjempelse.

Den som etter årets jaktsesong har flest poeng, får gratis småviltkort neste år.

For registrering / kontroll av felt vilt, kontakt Per Gunnar Gjølstad Tlf. nr 90 57 98 40.

Høyre vinge ev. forlabb eller hele dyret godtas som bevis.

Poengskalaen er som følger:

Mår50 poeng

Mink30   ” ”

Rev30   ” ”

Røyskatt20   ” ”

Grevling10   ” ”

Ravn 5    ” ”

Kråke 2   ” ”

Nøtteskrike 2   ” ”

Skjære 2   ” ”

NB.

Gjølstad skog som er markert på kartet er ikke lenger med i Skakland-Vestsiden utmarkslag.

Dette betyr at grensen for A-terrenget nå går til Gjølstadskogens sørgrense og B-terrenget starter ved Gjølstadskogens nordgrense.

I tillegg er et område  mellom kraftlinja og Setersetervegen fredet.

 

FREDNING AV OMRÅDE – ALL JAKT FORBUDT

Dessverre må vi i år frede et område på vårt jaktterreng. Dette skyldes UVETTIG jakting av noen jegere i dette området spesielt siste år.

I vårt område gjelder et generelt jaktforbud i en avstand på 100 meter fra dyrket mark eller fast bosetning.

Posteringsjakt i bilveger er heller ikke tillatt.

Jakting har foregått helt inntil dyrket mark og bosetting og har ikke blitt utført i henhold til våre regler.

Våre regler sier også at det er kun tillatt med 2 jegere pr. rådyrrett. Begge jegere må ha gyldig småviltkort.

Området dette gjelder ligger mellom Setersetervegen og kraftlinja, og er nå skravert på vårt kart.

Med de rapporter vi har mottatt de siste årene så tyder dette på at det dessverre finnes jegere som ikke overholder god jaktskikk. Vi må derfor innføre strengere regler, blant annet at alle må oppgi nummer på bil de skal bruke under jakta når man løser jaktkort. Det vil også bli utført jaktoppsyn.

Jegere som ikke jakter i henhold til våre regler og bestemmelser vil bli nektet kjøp av jaktkort for senere år.

Vi synes det er kjedelig for alle som utfører jakta på en riktig måte at vi nå må gå til slike tiltak.

Rabatterte jaktkort

Har du rett på rabatterte jaktkort? Da vil du ha tilgang til disse under kategorien “Jaktkort for medlemmer”. Hvis dette ikke er tilfelle så kan du gjøre følgende:

For mer informasjon kan du gå inn på hjemmesiden vår!